top of page

1. Organizator

​
Organizatorem zawodów jest Fundacja Mam Pomysł.​2. Cel zawodów:


- Popularyzacja turystyki pieszej w towarzystwie psa.
- Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz szlaków turystycznych danego terenu.
- Wyłonienie najlepszych zawodników Gold-DogTrekkingu.
- Zawody nie są imprezą komercyjną.​3. Warunki uczestnictwa:


Gold-Dogtrekking jest imprezą turystyczno – sportowo-rekreacyjną o charakterze ogólnopolskim. Uczestnikiem będzie osoba, która dopełni następujące warunki:
- Dokona zgłoszenia e-mailowego na adres e-mailowy Organizatora  lub osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu zawodów (jeśli będą wolne numery startowe),
- Dokona opłaty startowej (preferowane wpłaty poprzez banki internetowe).

- Samo zgłoszenie nie gwarantuje uczestnictwa. Pełne uczestnictwo następuje po dokonaniu opłaty startowej.

- Jednocześnie informujemy że opłata startowa nie jest zwracana jeśli zawodnik zrezygnuje z uczestnictwa w zawodach. Opłata startowa nie może być też przeniesiona na inna osobę.
- Przed startem  uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Informuję, że znam regulamin Gold-DogTrekkingu  i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w zawodach sportowych i startuję na własną odpowiedzialność.
Oświadczam, że:
• uczestniczę w Gold-DogTrekkingu  na własne ryzyko.
• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem.
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów (a także jego kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Gold-Dogtrekkingu.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Sędzia główny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
• Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”

 

Prawo do startu w Gold-DogTrekkingu  mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zawartych w formularzu zgłoszeniowym) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informujemy: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Mariusz Wota; zam. Legnicka 34/4, 59-500 Złotoryja e-mail: gold-dogtrekking@wp.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do uczestnictwa w najbliższych i przyszłych zawodach Gold-DogTrekking.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem na adres e-mail: gold-dogtrekking@wp.pl​4. Psy:


Do udziału w Gold-DogTrekkingu dopuszcza się wszystkie psy zdolne do przebycia wybranej długości trasy.
Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 12 miesięcy, maksymalny wiek uprawniający psa do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest młodszy lub starszy może brać udział w Gold-DogTrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie, wystawione najpóźniej na 14 dni przed zawodami. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy - preferowana smycz z amortyzatorem zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
Wszystkie psy biorące udział w Gold-DogTrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie, które należy okazać podczas kontroli weterynaryjnej przed startem.
Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.​5. Wyposażenie:Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę: mapę otrzymaną od organizatora, telefon komórkowy, miskę i wodę dla psa w ilości  odpowiedniej do wielkości i potrzeb posiadanego psa/psów,  but dla psa/psów, apteczkę pierwszej pomocy i ewentualnie kompas lub busolę.
Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem jak również na trasie lub po przekroczeniu linii mety.​6.  Długości tras i kategorie:Mini ok. 10-15 km (tzw mini/kategoria rodzinna)
SPRINT ok. 20 km - tylko dla biegaczy
Mid ok. 20-30 km kobiety
Mid ok. 20-30 km mężczyźni

Dla tras Mini i SPRINT nie podziału kobiety/mężczyźni, można uczestniczyć w zawodach z osobą/osobami towarzyszącymi

Na dystansie Mid  również można wyruszyć w trasę wraz z osobą towarzyszącą, trzeba jednak przed startem określić w jakiej kategorii będzie się klasyfikować (kobiety/mężczyźni)

Podane odległości dotyczą  przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.​7. Trasa:


Start do Gold-DogTrekkingu we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu indywidualnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów.
Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalnie zaliczenie Gold-DogTrekkingu. Sędzia może warunkowo zaliczyć zawody w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 30 min, max 60 min), zasada ta może być stosowana przy miejscach 1,2,3.
Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora.
Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.
Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
Zamknięcie trasy nastąpi po zgłoszeniu się wszystkich zawodników na mecie.
Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Gold-DogTrekkingu.
Gold-DogTrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Gold-DogTrekkingu.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.​8. Opłaty startowe:

Koszt startu to 80 zł od osoby dorosłej ( dzieci do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej )

W przypadku startu rodzinnego/grupowego każda kolejna osoba dorosła płaci 50 % stawki wyjściowej.

Nr konta 68 1140 2004 0000 3702 6903 5280

Fundacja Mam Pomysł

ul. Ks. Jadwigi Śląskiej 1

58-100 Świdnica

Z dopiskiem z w tytule "XXIII GoldDogTrekking + Imię i Nazwisko osoby wysyłającej zgłoszenie"

 

​                                                                                                    9. Ramowy Program Zawodów:
 

godz. 8.00 - 9.00 - odprawa weterynaryjna, techniczna i start zawodników w kategorii MID
godz. 9.00 - 10.00 - odprawa weterynaryjna, techniczna i start zawodników w kategorii Mini
godz. 10.00 - 10.15 - odprawa weterynaryjna, techniczna i start zawodników w kategorii Sprint
godz.12.00 - 16.00- sukcesywne powroty zawodników z tras.
godz. 16.00 – 17.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (godzina dekoracji uwarunkowana powrotem zawodników)


10. Świadczenia dla zawodników:


W ramach "opłaty startowej" zawodnik/zawodnicy(zespoły) otrzymuje/ą:
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu w zawodach.

- upominek na każdego startującego pieska.
- posiłek regeneracyjny po powrocie z trasy

Regulamin wykorzystany z imprezy Dog Orient za zgodą firmy Eko-Planeta Mariusz Kostrzewa z siedzibą w Łodzi

bottom of page